SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
5
4
6
7
8

1. Vị trí

Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân nhân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

2. Chức năng

Trường Chính trị Châu Văn Đặng có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác  xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

3. Nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí  Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

 - Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đống nhân dân cấp xã, cấp huyện.

- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kêt kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đội tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.