SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
9
1
5
4
4
Tài liệu học tập Thứ Hai, 03/08/2020, 16:14
Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên  (01/06)
1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật 2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính 3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Thế giới thế kỷ XXI & Chủ nghĩa xã hội 2- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền Văn hóa Việt Nam 3- Cuộc đời chúng tôi- Tiểu sử Các Mác & PHRIDDRICH ĂNGGHEN 4- Những khía ...
Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính  (01/06)
1- Triết học Mác – Lênin. 2- Kinh tế Chính trị Mác- Lênin 3- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam & Lý luận cơ bản về Đảng Cộng Sản 4- Chủ nghĩa xã hội khoa học 5- Tư tưởng Hồ Chí Minh 6- Những vấn đề cơ bản về Nhà nước & Pháp luật xã hội chủ nghĩa 7- Khoa học Hành chính ( Tập 1) 8- Khoa học Hành chính ( Tập 2) 9- Một số nội dung cơ bản trong ...
Xem theo ngày Xem theo ngày