SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
1
6
8
2
Tài liệu học tập Thứ Sáu, 01/06/2012, 08:20

Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính

1- Triết học Mác – Lênin.

2- Kinh tế Chính trị Mác- Lênin

3- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam & Lý luận cơ bản về Đảng Cộng Sản

4- Chủ nghĩa xã hội khoa học

5- Tư tưởng Hồ Chí Minh

6- Những vấn đề cơ bản về Nhà nước & Pháp luật xã hội chủ nghĩa

7- Khoa học Hành chính ( Tập 1)

8- Khoa học Hành chính ( Tập 2)

9- Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng & Nhà nước ta về Kinh tế, Văn hóa, Đối ngoại.              

10- Nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể ở cơ sở ( Tập 1)

11- Nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể ở cơ sở ( Tập 2)

12- Một số kỹ năng Lãnh đạo, quản lý của cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp cơ sở

13- Quốc phòng- An ninh

 


Số lượt người xem: 36945 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày