SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
4
6
2
3
2
Đào tạo - Bồi dưỡng Thứ Hai, 02/07/2012, 07:15

Kế Hoạch mở lớp

I. Các lớp năm 2011 chuyển sang 2012.

 1. Các lớp do Trường Chính trị mở:

            - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tập trung  (A10),  80 học viên.

            - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khoá 30 ( C30),  80 học viên.

            - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC (K15, K16, K17),  229 học viên.

            - 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011,  80 học viên.

2. Các lớp phối hợp với Trung ương: 

            - 01 lớp Đại học Hành chính,  90 học viên.

            - 01 lớp Đại học ngành Triết học, 75 học viên

            - 01 lớp Đại học vừa làm vừa học Chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội, 105 học viên.

            - 01 lớp Cao cấp lý luận Chínhtrị – Hành chính khóa 13, 112 học viên.

            - 01 lớp Cao cấp lý luận Chínhtrị – Hành chính tập trung khóa 17, 49 học viên.

II. Các lớp khai giảng năm 2012.

1. Các lớp phối hợp với Trung ương:

             - Phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế hoặc Kinh tế chính trị.

            - Phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Đại học tôn giáo,  80 học viên.

             - 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính.

2. Các lớp do Trường mở năm 2012:

            - 01 lớp Trung cấp LLCT –HC tập trung (A11), 80 học viên.

            - Phối hợp với Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu mở 02 lớp:

                        + 01 lớp Trung cấp nghiệp vụ Hội nông dân.

                        + 01 lớp Bồi dưỡng công tác Hội nông dân (10 ngày).

          - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC, 240 học viên.

          - 01 lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức (C31),  80 học viên.

          - 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính (theo nghị định 18 của Chính phủ).

          - 02 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên, 160 học viên.

            Nguồn: Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 1469 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày